Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność i Kompetencje

(Wersja opublikowana)


Do zadań wojewódzkiego inspektoratu należy głównie:


- realizacja obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232), ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085z późn. zm.).Kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska


a) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi działalność kontrolną w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2007 nr 44 poz. 287 z późn. zm.). Są to :
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
- kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
- kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
- współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,


b) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi sprawy związane z udziałem wojewódzkiego inspektora w postępowaniu dotyczącym lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


c) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym poprzez wydawanie ;
- decyzji o karach za naruszenie wymagań ochrony środowiska (kary godzinowe, dobowe i łączne),
- decyzji o odroczeniu terminów płatności nałożonych kar lub rozłożeniu tych płatności na raty, w przypadku realizacji inwestycji proekologicznych,
- decyzji o kosztach pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska,
- zarządzeń pokontrolnych,
- wystąpień pokontrolnych,
- postanowień,
- wniosków do innych organów administracji samorządowej i rządowej,
- wniosków do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
- wymierzanie mandatów karnych za określone naruszenie wymagań ochrony środowiska.


d) Prowadzenie innych działań w zakresie naruszenia zasad gospodarczego korzystania ze środowiska przez podmioty, to :
- udział w odbiorach obiektów przekazywanych do użytkowania,
- potwierdzenie osiągania efektów ekologicznych na zrealizowanych instalacjach służących ochronie środowiska przed zanieczyszczeniami,
- wydawanie opinii o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania przez podmioty gospodarcze nakładanych kar pieniężnych,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego decyzji o charakterze pieniężnym i niepieniężnym,
- wydawanie decyzji wstrzymujących lub ograniczających działalność prowadzoną z naruszeniem przepisów ochrony środowiska,
- wydawanie decyzji nakładających obowiązek podjęcia działań zmierzających do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko.
- wydawanie zaświadczeń o spełnianiu wymogów ochrony środowiska przez obiekty budowlane i urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej (obrót materiałami wybuchowymi, przemysł gorzelniczy i tytoniowy),
- wydawanie zaświadczeń o nieprzekraczaniu dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę na terenie ekologicznych gospodarstw rolnych,
- badanie przyczyn powstawania poważnych awarii,
- analizowanie sposobów przeprowadzania likwidacji skutków poważnych,
- wydawanie zakazów lub ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w przypadku wystąpienia poważnych awarii.


Monitoring stanu środowiska


a) Zapewnienie monitorowania istotnych elementów środowiska następuje poprzez:
- opracowywanie projektów wojewódzkich programów monitoringu środowiska zawierających zadania określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
- wykonywanie zadań sieci krajowej i regionalnej państwowego monitoringu środowiska określonych dla województwa świętokrzyskiego.


b) Gromadzenie i przetwarzanie danych o stanie środowiska poprzez :
- dokumentowanie badań stanu środowiska w ujednoliconych standardach umożliwiających obserwacje zmian oraz wywiązywanie się Inspektoratu z obowiązków wynikających ze statystyki publicznej.


c) Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych obejmujące wyniki pomiarów, badań oraz informujące w zakresie :
- stężeń zanieczyszczeń powietrza
- jakości wód powierzchniowych
- jakości wód podziemnych
- zanieczyszczenia gleb
- gospodarki odpadami niebezpiecznymi
- gospodarki odpadami komunalnymi
- zagrożenia hałasem
- promieniowania elektromagnetycznego


d) Informowanie administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwa o stanie środowiska poprzez sporządzenie okresowych informacji, ocen i analiz stanu środowiska w formie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych w celu ich rozpowszechniania, w tym:
- opracowywanie raportów o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim,
- opracowywanie i rozpowszechnianie oceny stanu czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego,
- sporządzanie informacji o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza dla potrzeb projektowych,
- opracowywanie informacji o aktualnym stanie środowiska na terenie powiatów,
- udostępnianie wyników badań i pomiarów,


e) Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach znajdujących się w posiadaniu wojewódzkiego inspektoratu w formie i układzie zgodnym z wzorami określonymi obowiązującymi przepisami.Działalność Laboratoryjna


a) Wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych działań kontrolnych, na rzecz monitoringu środowiska oraz w razie wystąpienia poważnych awarii poprzez:
- pobieranie prób wód powierzchniowych, ścieków, gleb i osadów,
- wykonywanie oznaczeń pomiarów i analiz we wszystkich wymagających tego próbach wody, ścieków, gleby i osadów,
- wykonywanie pomiarów emisji pyłowo - gazowych,
- wykonywanie pomiarów hałasu,
- eksploatacja stacji automatycznych przystosowanych do bezpośredniego i ciągłego badania stężeń zanieczyszczenia powietrza,
- wykonywanie pomiarów monitoringowych i kontrolnych natężeń pól elektromagnetycznych,

b) Doskonalenie wdrożonego w laboratorium Systemu Zarządzania, 

Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-13 09:04:26
Zmienil: Piotr Rogowski 2015-02-27 12:09:26
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2015-02-27 12:09:35
Przeczytano: 19571 razy.
Wersja archiwalna z 2009-06-19 08:51:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-27 14:08:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-27 14:01:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-13 09:04:26 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje