Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność i Kompetencje

(Wersja opublikowana)


Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizacja obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska


Do zadań Inspektoratu należy w szczególności:

1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

2) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;

5) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

6) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

7) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

8) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;

9) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

10) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych;

11) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddania ich do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;

12) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących REACH w zakresie zagrożeń środowiska określonych ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

13) wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna;

14) wykonywanie zadań dotyczących przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - w zakresie emisji gazów cieplarnianych objętych systemem oraz szacowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji lub z operacji lotniczej, o którym mowa w art. 87 ust. 4 i art. 88 ust. 1 tej ustawy;

15) przeprowadzanie kontroli spełniania wymagań przez farby i lakiery zawierające lotne związki organiczne, o których mowa w art. 168a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

16) wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku;

17) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

18) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

19) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania oraz wynikających z przepisów unijnych, określonych ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;

20) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;

21) ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w pkt. 1- 20;


wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-13 09:04:26
Zmienil: Rafał Stachurski 2019-10-02 14:03:34
Zatwierdzil: Rafał Stachurski 2019-10-02 14:03:39
Przeczytano: 19975 razy.
Wersja archiwalna z 2019-10-02 14:02:38 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 12:09:35 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-06-19 08:51:29 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-27 14:08:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-27 14:01:40 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-03-13 09:04:26 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje