Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195),
określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Zgodnie z ustawą "przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji".

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

Petycję można składać w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Petycja powinna zawierać następujące elementy:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3. oznaczenie adresata petycji;

4. wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej skan petycji, datę jej złożenia oraz - po wcześniejszym wyrażeniu zgody - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu składającego petycję.

Petycja podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Petycje można składać:

- listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

- doręczyć osobiście: w siedzibie Inspektoratu – budynek C1, pokój 126, w godzinach 7.00 – 15.00

- faxem – na numer (41) 342 55 34

- za pośrednictwem ePUAP – adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: sekretariat@kielce.pios.gov.pl

- za pomocą formularza zamieszczonego poniżej:


PETYCJA

adresat petycji:
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiskamiejscowość, data:


imie i nazwisko lub nazwa podmiotu:

ulica, numer domu, lokalu lub siedziba podmiotu:

kod pocztowy, miejscowość:

Opis przedmiotu petycji:


Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej WIOŚ w Kielcach swoich danych osobowych:
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody


Adres e-mail podmiotu wnoszącego petycję:WYKAZ PETYCJI

ZESTAWIENIE PETYCJI


BIP    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA - OGŁOSZENIA    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje