Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUS PRAWNY

(Wersja opublikowana)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2009 nr 31 poz.206 z późn. zm. ), Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz przepisów odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest aparatem pomocniczym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie i przepisach odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie świętokrzyskim.
Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska mieści się w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Wojewódzki inspektorat jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody (dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90014 inspekcja ochrony środowiska) i realizuje budżet w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wypełnia zadanie zapisane w Budżecie Zadaniowym: „Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” (zadanie 12.6). Jego celem jest „Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska”.

Wprowadzil: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Zmienil: Piotr Rogowski 2015-11-24 13:00:32
Zatwierdzil: Piotr Rogowski 2015-11-24 13:00:40
Przeczytano: 17535 razy.
Wersja archiwalna z 2015-02-27 11:50:47 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-02-27 11:49:25 (Wersja opublikowana)
z
Wersja archiwalna z 2010-05-07 11:46:33 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2010-05-05 14:08:43 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2009-06-19 08:42:32 (Wersja opublikowana)

BIP    Sprawozdania finansowe jednostki    STATUS PRAWNY    Działalność i Kompetencje    Statut    Regulamin    Struktura    Majątek    SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW    Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli    Wydział Inspekcji    Wydział Monitoringu Środowiska    REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA    Publicznie dostępny wykaz danych    Dostęp do informacji publicznej    PROGRAMY MONITORINGU ŚRODOWISKA    OCENY STANU ŚRODOWISKA    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE    PRACA w WIOŚ Kielce    OGŁOSZENIA    Instrukcja obsługi    [Zaawansowane] Petycje