Szukaj   Wyczyść

Nieodpłatne zbycie CHROMATOGRAFU GAZOWEGO CP-3800 Z DETEKTOREM MASOWYM

termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2011 roku
IA.2613.1.2011                                                                                                                           Kielce, dnia 24.08.2011r.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114 poz. 761),  n/w środek trwały zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego, który nie nadaje się do dalszego użytku, a jego naprawa jest nieopłacalna:
- CHROMATOGRAF GAZOWY CP-3800 Z DETEKTOREM MASOWYM, TYP SATURN 2000, rok produkcji – 1999,
     wartość początkowa – 380 339,51 zł.
    (chromatograf jest niesprawny, wyeksploatowany, zużyty,  zbędny w WIOŚ Kielce).

Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnego składnika majątku ruchomego w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z  w/w rozporządzeniem,  proszę o przesłanie wniosku do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przejęcia składnika majątku ruchomego (zgodnie z § 38 ust. 1 i 2.):
1.    inne państwowe jednostki budżetowe lub jednostki samorządu terytorialnego
2.    instytucje gospodarki budżetowej za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcję organu założycielskiego
- na podstawie wniosku zawierającego: nazwę i siedzibę wnioskodawcy, nazwę składnika majątku ruchomego, oświadczenie, że przekazany składnik majątku zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Podmioty uprawnione do darowizny składnika majątku ruchomego (zgodnie z § 39 ust.1):
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 07.09.1001r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572, ze zmianami), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacje i organizacje pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, badawczo- rozwojową, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych
- na podstawie wniosku zawierającego: nazwę i siedzibę wnioskodawcy, nazwę składnika majątku ruchomego, oświadczenie, że przekazany składnik majątku zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym oraz statut wnioskodawcy, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.


Informacji dotyczących urządzenia udziela:
mgr inż. Danuta Dwornik – Kierownik
Pracowni Badań Wód
Tel. 41 34 21 376
e-mail: d.dwornik@kielce.pios.gov.pl

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2011-08-24 11:20:27
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-24 11:20:34

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-08-24 11:20:27
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-24 11:20:34

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij