Szukaj   Wyczyść

REGULAMIN

!! Informacje zamieszczone poniżej zostały wprowadzone dnia 28.06.2003.
Poprzednia wersja strony BIP znajduje się w archiwum WIOŚ Kielce. !!

Zatwierdzam
Wojewoda Świętokrzyski
Włodzimierz Wójcik
Kielce, dnia 16.05.2002r.


ZAŁĄCZNIK NR 11 do Zarządzenia Nr 30/2002
Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 24.04.2002r. 


  REGULAMIN ORGANIZACYJNY


WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA


W KIELCACH


stanowiący część składową Regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r o administracji rządowej w  województwie - Dz. U. z 2001 nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami).


ROZDZIAŁ I 


POSTANOWIENIA OGÓLNE


 § 1.


•  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, zwany dalej "wojewódzkim inspektoratem", działa na podstawie: ustawy z dnia 20  lipca 1991r o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami), a także ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  administracji rządowej w  województwie (Dz. Urz. z 2001 r Nr 80, poz. 872 z późniejszymi zmianami).


•  Wojewódzki inspektorat  jest aparatem pomocniczym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykonującego w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska.


•  Wojewódzki inspektorat wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w  województwie świętokrzyskim.


•  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma siedzibę w Kielcach 25 - 955 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 i obejmuje swoim działaniem obszar województwa świętokrzyskiego.


§ 2.


Wojewódzki inspektorat jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody (dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90014 inspekcja ochrony środowiska) i realizuje budżet w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.


§ 3.


Regulamin organizacyjny wojewódzkiego inspektoratu określa:


- organizację wojewódzkiego inspektoratu,


- zadania wojewódzkiego inspektoratu,


- zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych,


- uprawnienia i obowiązki pracowników.


ROZDZIAŁ II 


ORGANIZACJA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU


§ 4.


Wojewódzkim inspektoratem kieruje Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwany dalej "wojewódzkim inspektorem" przy pomocy zastępcy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zwanego dalej "zastępcą wojewódzkiego inspektora", dyrektora wojewódzkiego inspektoratu, naczelników i   kierowników komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu.


§ 5.


W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:


•  Wydział Inspekcji,


•  Wydział Monitoringu Środowiska,


•  Wydział Budżetu i Finansów,


•  Wydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych,


•  Laboratorium,


•  Samodzielne stanowiska pracy :


-  Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw prawnych i współpracy międzynarodowej,


-  Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw kadr, szkolenia, organizacji i spraw socjalnych,


-  Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,


 - Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych,


- Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw obronnych.


§ 6.


Organizację pracy oraz system nadzoru i podległości służbowej pracowników wojewódzkiego inspektoratu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego.


ROZDZIAŁ III


ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU


 § 7.


Do zadań wojewódzkiego inspektoratu należy :


- realizacja obowiązków wynikających głównie z zapisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. .Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska


(Dz. U. nr 62,poz. 627 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628),ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o  wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o  zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), a w szczególności:


•  prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami),


•  prowadzenie spraw związanych z udziałem wojewódzkiego inspektora w  postępowaniu dotyczącym lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,


•  prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o  charakterze pieniężnym i niepieniężnym,


•  badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska i nadzór nad ich usuwaniem,


•  opracowywanie projektów wojewódzkich programów monitoringu środowiska oraz wykonywanie zadań sieci krajowej i regionalnej państwowego monitoringu środowiska określonych dla województwa świętokrzyskiego,


•  gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o środowisku i jego ochronie na obszarze województwa objętych państwowym monitoringiem środowiska,


7. sporządzanie okresowych informacji, ocen i analiz stanu środowiska w formie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych w celu ich rozpowszechniania,


8. wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych działań kontrolnych na rzecz monitoringu środowiska oraz w razie wystąpienia poważnych awarii poprzez;


- pobieranie prób,


- wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych,


- pomiary zanieczyszczeń środowiska.


9. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach znajdujących się w posiadaniu wojewódzkiego inspektoratu w formie i układzie zgodnym z wzorami określonymi obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ IV 


  SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK


ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU


  § 8.


WYDZIAŁ INSPEKCJI


Do zadań wydziału należy w szczególności:


1.  prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art.2 ust. 1 oraz art.  29 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami),


2.  prowadzenie spraw związanych z udziałem wojewódzkiego inspektora w postępowaniu dotyczącym lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,


3.  prowadzenie spraw związanych z kontrolą transgranicznego przemieszczania odpadów,


4.  badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla środowiska i nadzór nad ich usuwaniem,


5.  prowadzenie rejestru zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,


6. opracowywanie ocen przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wybrane grupy użytkowników środowiska,


7.  prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  i zarządzeń pokontrolnych,


8.  prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym,


9.  współpraca z innymi organami kontroli i ścigania.


§ 9.


WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA


Do zadań wydziału należy w szczególności :


•  opracowywanie wojewódzkiego programu monitoringu środowiska zawierającego zadania określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,


•  współudział w ustalaniu zakresu wykonywania przez Laboratorium badań i  pomiarów wynikających z wojewódzkiego programu monitoringu środowiska oraz badań wynikających z krajowego programu monitoringu środowiska w  zakresie powierzonym do wykonania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,


•  współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi badania stanu środowiska na terenie województwa,


•  gromadzenie i przetwarzanie informacji o środowisku i jego ochronie na obszarze województwa objętych państwowym monitoringiem środowiska w zakresie oraz w  sposób ustalony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,


•  sporządzanie ocen i analiz stanu środowiska w województwie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym ustaw: z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), z dnia 27 lipca 2001r. o  wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085) oraz z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm),


•  udostępnianie organom administracji rządowej oraz organom samorządu terytorialnego wyników badań i obserwacji oraz ocen objętych państwowym monitoringiem środowiska i gromadzonych w wydziale, a także udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu wydziału na obowiązujących zasadach, które określa ustawa Prawo ochrony środowiska,


•  opracowywanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych oraz ich rozpowszechnianie w różnorodnej formie, zapewniającej szeroki dostęp do informacji w nich zawartych, także poprzez Internet,


•  zapewnianie informowania społeczeństwa o stanie środowiska poprzez współpracę ze środkami masowego przekazu,


•  prowadzenie biblioteki monitoringu środowiska oraz biblioteki technicznej inspektoratu,


•  prowadzenie spraw związanych z administrowaniem siecią informatyczną oraz sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem sieci w inspektoracie,


•  projektowanie i bieżąca aktualizacja strony własnej inspektoratu w sieci internet.


§ 10.


LABORATORIUM


Do zadań laboratorium należy:


1.  wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz na rzecz monitoringu środowiska poprzez:


- pobieranie próbek,


- wykonywanie analiz fizykochemicznych i biologicznych,


- pomiary zanieczyszczeń środowiska,


2.  wdrażanie nowych metod analitycznych i systemów pomiarowo - kontrolnych,


3.  udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez laboratorium analiz i badań,


4.  doskonalenie wdrożonego w laboratorium Systemu Zapewnienia Jakości.


§ 11.


WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW


Do zadań wydziału należy w szczególności :


1. prowadzenie spraw finansowych wojewódzkiego inspektoratu jako jednostki budżetowej, która posiada środek specjalny poprzez:


- opracowanie i realizacja planu finansowego,


-  prowadzenie rachunkowości wojewódzkiego inspektoratu zgodnie    z ustawą o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. 155, poz.1014) i ustawą o rachunkowości z dnia 29 września  poz. 59    z  1994r    (Dz. U. nr 121, poz. 59 z późniejszymi zmianami),


- naliczanie, pobieranie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,


-   naliczanie, pobieranie i rozliczanie składek na fundusz ubezpieczeń społecznych,


- prowadzenie ewidencji i dystrybucji wpływów z tytułu kar za nieprzestrzeganie  wymogów ochrony środowiska,


-  dokonywanie okresowych analiz realizacji budżetu,


-  sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych informacji i sprawozdań   z  wykonania planu wydatków budżetowych i środka   specjalnego oraz   funduszu ochrony środowiska,


- prowadzenie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.


2. w oparciu o obowiązujące przepisy prawne przygotowywanie niezbędnych  dokumentów uruchamiających działania inwentaryzacyjne majątku i ich  rozliczenie,


3.  prowadzenie ewidencji dochodów i wpływów oraz czynności przygotowawczych związanych z przekazaniem do egzekucji świadczeń o charakterze pieniężnym.


§ 12.


WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Do zadań wydziału należy organizowanie działań mających na celu zapewnienie wykonania w wojewódzkim inspektoracie wszelkich spraw związanych z  działalnością statutową, właściwą gospodarką i ochroną majątku w szczególności:


1. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w materiały, środki trwałe i  środki trwałe w użytkowaniu,


2. dokonywanie systematycznego przeglądu technicznego majątku trwałego  i  ruchomości, zlecanie ich napraw i konserwacji, ewentualne uzyskiwanie     orzeczeń o ich stanie,


3. prowadzenie całości spraw dotyczących gospodarowania majątkiem  wojewódzkiego inspektoratu,


4. prowadzenie spraw związanych z transportem samochodowym,


5. zabezpieczenie i egzekwowanie porządku i czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez wojewódzki inspektorat,


6. prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,


7. przygotowywanie procesów inwestycyjnych, remontów i modernizacji  pomieszczeń, wyposażenia technicznego i urządzeń laboratoryjnych,


8. prowadzenie spraw związanych z obsługą biurową i kancelaryjną


- obsługa sekretariatu,


9. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentacji wytwarzanej w wojewódzkim  inspektoracie,


10. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o zamówieniach  publicznych.


§ 13.


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw prawnych i współpracy międzynarodowej.


Zadaniem stanowiska jest:


1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.145 z późniejszymi zmianami),


2. informowanie kierownictwa inspektoratu o:


- zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności wojewódzkiego inspektoratu,


 - uchybieniach w działalności wojewódzkiego inspektoratu w zakresie  przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,


3. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, opiniowanie umów.


4. występowanie w charakterze pełnomocnika wojewódzkiego inspektora  w  postępowaniu sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,


5. wykonywanie innych czynności zleconych przez wojewódzkiego inspektora,  a wynikających z ustawy o radcach prawnych,


6. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową a w szczególności:


- przygotowywanie treści projektów porozumień i kontraktów zgodnych z działalnością merytoryczną,


- przygotowywanie komunikatów i wystąpień dot. prowadzonej przez wojewódzki  inspektorat współpracy międzynarodowej,


- współdziałanie ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim w zakresie wynikającym  z obszaru swojego działania.


§ 14.


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw kadr, szkolenia, organizacji, i spraw  socjalnych.


 Do podstawowych obowiązków stanowiska należy w szczególności :


1.  prowadzenie całości spraw kadrowych wraz z obowiązującą w tej mierze  sprawozdawczością,


2. prowadzenie spraw socjalnych, w tym określanie potrzeb, organizowanie opieki  i usług w zakresie korzystania między innymi z zakładowego funduszu  świadczeń socjalnych,


3. przygotowywanie stosownych dokumentów pracowniczych, w tym związanych  z  działalnością służbową poprzez zaopatrywanie pracowników w stosowne  upoważnienia, legitymacje oraz przepustki,


4.  sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy, kontroli prawidłowości  wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz kontroli zaświadczeń lekarskich,


5.  koordynacja realizacji planów szkolenia pracowników wojewódzkiego inspektoratu wraz z  prowadzeniem całości dokumentacji w tym zakresie,


6.  prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem wojewódzkim inspektoratem  poprzez nadzór nad całością dokumentów organizacyjnych i udział w ich  przygotowaniu.


§ 15.Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw. przeciwpożarowych oraz


bezpieczeństwa i higieny pracy.


Do obowiązków samodzielnego stanowiska pracy do spraw. bhp i p.poż należy :


- prowadzenie i koordynacja całokształtu spraw z zakresu bhp i poż w wojewódzkim inspektoracie,


- okresowe przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,


-  sporządzanie i przedstawianie wojewódzkiemu inspektorowi, co najmniej raz w roku   okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję   przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,


-  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaniem pracy w inspektoracie.


§ 16.


Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


W wojewódzkim inspektoracie działa podlegający wojewódzkiemu inspektorowi według odrębnych przepisów Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który .odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz.95 z 1999r).


Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z :


1. zapewnieniem ochrony informacji niejawnych,


2. ochroną systemów i sieci teleinformatycznych,


3. kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,


4. szkoleniem pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,


5. prowadzeniem kancelarii tajnej.


§ 17.


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw obronnych


Do podstawowych obowiązków stanowiska należy w szczególności prowadzenie całości spraw obronnych.


ROZDZIAŁ V 


ZAKRES OBOWIĄZKÓW UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY


§ 18.


  Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracowników określają:


1.  Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst  jednolity Dz.U. z 2001 r nr 86, poz. 953 z późniejszymi zmianami),


2.  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999r Nr 49,   poz. 483  z  późniejszymi zmianami),


3.  Kodeks Pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94)


4.  Regulamin Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.


§ 19.


Do obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników wydziałów w  wojewódzkim  inspektoracie należy:


1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą komórek organizacyjnych w celu terminowego, zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla nich w  regulaminie organizacyjnym wojewódzkiego inspektoratu oraz opracowywanie  projektów  zakresów czynności pracowników,


2. przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym pism i opracowań,


3. doskonalenie metod pracy oraz usprawnianie organizacji i techniki pracy,


4.  współdziałanie w realizacji zadań z innymi wydziałami wojewódzkiego inspektoratu,


5. wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach zatrudniania, awansowania, nagradzania i wyróżniania pracowników wydziałów, dokonywanie okresowych ocen ich pracy,


6. organizowanie narad wydziału dla omówienia i oceny realizacji zadań,  określanie dalszych kierunków i sposobów działania oraz prowadzenie  szkoleń wewnętrznych,


7.   zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony  informacji  niejawnych,


8. zapewnienie przestrzegania dyscypliny pracy oraz zapewnienie właściwego   wykorzystania czasu pracy przez pracowników,


9. wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z bieżących potrzeb  wojewódzkiego inspektoratu.


§ 20.


  Do uprawnień i obowiązków samodzielnych stanowisk pracy w wojewódzkim inspektoracie należy:


1. opracowywanie, wydawanie ocen i opinii oraz formułowanie wniosków i propozycji   w zakresie prowadzonych spraw,


2. współdziałanie w realizacji zadań z kierownikami wydziałów  wojewódzkiego   inspektoratu,


3. przestrzeganie przepisów dotyczących porządku oraz ochrony informacji niejawnych,


4. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystania czasu pracy.


§ 21.


Do uprawnień i obowiązków pracowników wojewódzkiego inspektoratu należy:


1. znajomość, przestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych w zakresie wykonywanej pracy,


2 .należyte wykonywanie poleceń przełożonych,


3. zgłaszanie uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań i poprawy organizacji pracy,


4. przestrzeganie porządku, przepisów p.poż. i bhp, oraz przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych,


5. przestrzeganie dyscypliny pracy.


§ 22.


Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego wojewódzkiego inspektoratu reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 roku w  sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz. U Nr 40, poz. 174 z 1991 r. z  późniejszymi .i zmianami).


§ 23.


Wojewódzki inspektor ustala podział zadań pomiędzy nim, zastępcą inspektora i  dyrektorem inspektoratu określając dla tych stanowisk zakres obowiązków służbowych.


ROZDZIAŁ VI 


UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM


  § 24.


Do podpisu przez wojewódzkiego inspektora zastrzeżone są:


1. sprawy związane z działalnością wojewódzkiego inspektoratu, a w szczególności:


- dotyczące budżetu wojewódzkiego inspektoratu,


- dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania wychodzące z wojewódzkiego inspektoratu,


- wydawania wewnętrznych aktów organizacyjnych,


- wydawania zarządzeń pokontrolnych,


- wydawania na podstawie odrębnych przepisów decyzji administracyjnych,


- wszczynania egzekucji administracyjnej.


2. pisma kierowane do:


- Wojewody Świętokrzyskiego i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,


- naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, administracji  rządowej, organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacji społecznych i pozarządowych,


- organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości,


- organów kontroli państwowej.


•  sprawy kadrowe:


- nawiązywanie, zmiana, rozwiązywanie stosunku pracy, awansowanie  i   przeszeregowywanie pracowników wojewódzkiego inspektoratu,


-  przyznawanie premii i nagród,


4. sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych.


§ 25.


1.  Podczas nieobecności wojewódzkiego inspektora, zadania określone  w  § 24 regulaminu realizuje zastępca wojewódzkiego  inspektora, a w przypadku jego nieobecności dyrektor inspektoratu,


2. korespondencja lub dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe  wymagają parafowania przez głównego księgowego,


3.  wojewódzki inspektor może upoważnić innego niż wymienieni w ust. 1 pracownika do podpisywania pism   w  określonym zakresie spraw.


§ 26.


•  Tryb obiegu dokumentów, gromadzenia i przechowywania akt reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 161, poz. 1109).


•  Wykaz symboli komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu zawiera załącznik Nr 2.


§ 27.


Traci moc Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zatwierdzony dnia 16 maja 2002 roku stanowiący załącznik Nr 11 do   Zarządzenia nr 30/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.


§ 28.


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Świętokrzyskiego.


Załącznik Nr 2 do  Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego


Wykaz symboli literowych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w  wojewódzkim inspektoracie
ŚWI


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska


ZŚWI


Z-ca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska


DI


Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu


IK


Wydział Inspekcji


IM


Wydział Monitoringu Środowiska


IE


Wydział Budżetu i Finansów


IA


Wydział Administracyjno - Techniczny i Zamówień Publicznych


Rp


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw prawnych i współpracy międzynarodowej


Ip


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw kadr, szkolenia, organizacji i  spraw socjalnych


Ibh


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy


PIN


Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych


Io


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw obronnych


IL


Laboratorium


Lw


Pracownia Badań Wód


Lp


Pracownia Badań Powietrza


Lb


Pracownia Biologiczno - Glebowa

2019-03-26 08:28
Aktualny Regulamin
9556 KB
2011-11-18 15:00
1269 KB

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Regulamin Organizacyjny WIOŚ

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-03-03 10:21:23
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-03-03 10:21:28

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Regulamin Organizacyjny WIOŚ

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-09-26 14:29:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-09-26 14:30:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Regulamin Organizacyjny WIOŚ

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-09-26 14:20:49
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-09-26 14:20:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zmiana Regulaminu WIOŚ grudzien 2006

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-12-29 13:46:27
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-12-29 13:47:04

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zmiana Regulaminu WIOŚ grudzien 2006

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-12-29 13:45:38
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-12-29 13:45:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REGULAMIN

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Agata Orłowska 2006-03-13 08:35:00
Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:35:55

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-14 11:24:19
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-14 11:24:22

Zamknij